Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19
– Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV trong công ty và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn công ty
– Căn cứ vào cuộc họp Ban Giám Đốc, toàn thể CBCNV công ty đã tiến hành công tác phòng chống dịch covid -19 theo phương án ” 3 tại chỗ”
1 . ĐẢM BẢO AN TOÀN SỨC KHỎE CAO NHẤT CHO CB-CNV VÀ CỘNG ĐỒNG
2. ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT PHÙ HỢP VÀ TỐT NHẤT CỦA CÔNG TY.
3 . ĐẢM BẢO DUY TRÌ TỐT NHẤT VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ HẠN CHẾ MỨC THẤP NHẤT THIỆT HẠI DO DỊCH BỆNH COVID-19 GÂY RA
Sau đây là công tác thực hiện kế hoạch “3 tại chỗ” của công ty :