Vào ngày 23/1/2018 toàn thể CBCNV công ty Hưng Phước đã có một buổi họp Tổng Kết nhằm đánh giá các hoạt động sản xuất – kinh doanh trong chặng đường một năm vừa qua. Bên cạnh đó, Ban Giám Đốc công ty cũng tiến hành khen thưởng các cá nhân xuất sắc, có thành tích tiến bộ vượt bậc trong năm 2018.

    Đồng thời, Ban Giám Đốc công ty cũng đưa ra những định hướng và mục tiêu cho từng phòng ban để tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho công ty trong năm 2019.