Nhằm nâng cao năng lực ứng phó, xử trí các tình huống xảy ra trong diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng thời rút kinh nghiệm và điều chỉnh các quy trình phù hợp với tình hình thực tế, ngày 03/11/021 tại Công Ty Hưng Phước đã diễn ra buổi diện tập với tình huống giả định tại Công ty , nơi làm việc có CBCNV có triệu chứng nghi nhiễm COVID -19.