Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 :
– Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho CBCNV trong công ty thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn công ty
– Căn cứ vào cuộc họp Ban Giám Đốc và thống nhất vào ngày 21/6/2021, toàn thể CBCNV công ty tiến hành thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid 19 cụ thể như sau:
1 . LIÊN TỤC TUYÊN TRUYỀN , NÂNG CAO Ý THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ DỊCH COVID-19
2. THỰC HIỆN NGHIÊM VÀ QUYẾT LIỆT CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG DỊCH TỪ CHỈ THỊ CỦA BỘ Y TẾ
VÀ CƠ QUAN CHỨC NĂNG CÁC CẤP
3. THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM TRÚ TẠI DOANH NGHIỆP
( THEO CV 2946/UBND-VX CỦA UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG)
4. PHÂN KHU LÀM VIỆC , CHIA CA , PHÂN CÔNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ
( THEO CV 2946/UBND-VX CỦA UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG )
5. TIẾN HÀNH TEST NHANH KHÁNG NGUYÊN CHO TOÀN BỘ NGƯỜI LAO ĐỘNG
( THEO CV 108/CV-BCĐ CỦA UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG )

    Dưới đây là 1 số hình ảnh phòng chống dịch covid 19 tại công ty hưng phước ;